بهشتی

استان : تهران
نام پروژه : مجتمع شهید بهشتی
تعداد واحد : 170