درخواست عاملیت فروش

فرم درخواست عاملیت فروش

همکار / متقاضی گرامی
لطفاً در صورت دارابودن شرایط همکاری فرم زیر را با دقت کامل، تکمیل نمایید.

بازدید کننده / درخواست کننده محترم

تکمیل این فرم هیچگونه تعهدی برای شرکت ارتباط سازان پیشرو تک نما در خصوص اعطای عاملیت فروش ایجاد نمی نماید. سازمان فروش شرکت ارتباط سازان پیشرو تک نما ظرف مدت هفت روز کاری از تاریخ تکمیل فرم، ارزیابی خود را از طریق نمابر و یا پست الکترونیکی به شما ابلاغ می نماید.

مدیریت واحد فروش