درخواست عاملیت خدمات پس از فروش

فرم درخواست عاملیت خدمات پس از فروش

همکار/متقاضی گرامی
لطفاً در صورت دارابودن شرایط همکاری فرم زیر را با دقت کامل، تکمیل نمایید.

وضعیت فعالیت


  • اتمام فرایند ثبت درخواست عاملیت خدمات پس از فروش

بازدید کننده / درخواست کننده محترم

تکمیل این فرم هیچگونه تعهدی برای شرکت ارتباط سازان پیشرو تک نما در خصوص اعطای عاملیت خدمات پس از فروش ایجاد نمی نماید.


سازمان خدمات پس از فروش شرکت ارتباط سازان پیشرو تک نما ظرف مدت هفت روز کاری از تاریخ تکمیل فرم، ارزیابی خود را از طریق نمابر و یا پست الکترونیکی به شما ابلاغ می نماید.

مدیر واحد خدمات