مشاوره خدمات

فرم مشاوره خدمات مشتریان

مشخصات متقاضی خدمات

شرایط دریافت خدمات تک نما

با توجه به متغییر های زیاد ساختمان ها از قبیل نوع کابل، جنس کابل و سایر موارد، ارائه خدمات پس از فروش صرفاً پس از بازدید فنی رایگان مقدور می باشد.

مدیر خدمات پس از فروش