سمینار آموزشی نصب محصولات دیجیتال تکنما 9 دی 97

سمینار آموزشی نصب محصولات دیجیتال تکنما
دبیران اداره آموزش و پرورش تهران
هنرستان فنی و حرفه ای رسالت
9 دی 97